Regulamin

REGULAMIN RYCKIEJ LIGI KOSZA 2020

I Postanowienia wstępne
II System rozgrywek
III Postanowienia dotyczące zawodników i drużyn
IV Postanowienia dotyczące rozgrywania spotkań
V Postanowienia dotyczące dyscypliny
VI Postanowienia końcowe

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.
Organizatorem Ryckiej Ligi Kosza – RLK 2020 jest Klub Sportowy BASKET RYKI.
§ 2.
Celem RLK 2020 jest propagowanie i rozwój koszykówki na terenie miasta i gminy Ryki; zabezpieczenie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i pracy; aktywizowanie społeczeństwa i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport.
§ 3.
Rozgrywki RLK 2020 są organizowane dla wszystkich miłośników koszykówki bez względu na wzrost, wagę, wiek, miejsce zamieszkania, czy płeć.
§ 4.
Osobą odpowiedzialną za organizację RLK 2020 po stronie organizatorów jest koordynator Tomasz Czyżewski, tel. 609-634-956, mail: t.czyzewski@tlen.pl, jako przedstawiciel organizatora.
§ 5.
Osobą odpowiedzialną za całokształt spraw sędziowskich, egzekwowanie zapisów niniejszego regulaminu oraz przestrzeganie reguł dyscyplinarnych i etyki współzawodnictwa sportowego jest Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Lubelskiego Związku Koszykówki, Pan Mariusz Nawrocki.
§ 6.
Nadzorczą funkcję przedstawiciela organizatorów może pełnić Prezydium RLK 2020, w skład którego wejdą przedstawiciel MGOSiR (z zastrzeżeniem koordynatora)-  przedstawiciel sędziów oraz przedstawiciel wszystkich zawodników wyłaniany poprzez głosowanie wewnętrzne, organ ten powoływany jest przez przedstawiciela organizatorów na wniosek jednej z wymienionych stron.
§ 7.
Członkowie Prezydium RLK 2020 wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego, a decyzje podejmuje kolegialnie.
§ 8.
W rozgrywkach RLK 2020 stosuje się „Oficjalne przepisy gry w koszykówkę PZKosz” z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych niniejszym Regulaminem.

§ 9.
Podmioty zaangażowane w organizację będą ściśle współpracować w celu podniesienia standardów podczas organizacji ligi i obsługi zawodów. Spory wynikłe podczas rozgrywek RLK 2020 będą rozstrzygane w sposób polubowny z uwzględnieniem ducha i intencji przepisów oraz niniejszego regulaminu.

II SYSTEM ROZGRYWEK

§ 1.
RLK 2020 jest zorganizowana na zasadzie gry o mistrzostwo i rozgrywana w systemie jednej edycji w roku. Edycja składa się z dwóch rund:

I RUNDA – każdy z każdym 1 mecz.

II RUNDA – 4 najlepsze zespoły grają półfinały, 1 drużyna i 4 drużyna
w tabeli z rundy zasadniczej oraz 2 drużyna i 3 drużyna w tabeli z rundy
zasadniczej zagrają po 1 meczu i wyłonią 2 drużyny które zagrają o zwycięstwo w finale całej ligi. Zespoły pokonane w półfinale zagrają mecz o 3 miejsce.

§ 2.
Spotkania ligowe odbywają się w sali udostępnionej na potrzeby RLK 2020. Dopuszcza się rozegranie spotkania ligowego w sali nieujętej w terminarzu, na
zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
§ 3.
Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach oparty jest na opłacie wpisowej w określonym terminie, przed rozpoczęciem edycji. Wpisowe i termin jego wpłaty są ustalane przez organizatora RLK 2020. Wpłata wpisowego jest warunkiem udziału w RLK 2020. Za wpłatę wpisowego odpowiedzialni są kapitanowie drużyn, którzy dostarczają organizatorom dowód wpłaty lub dostarczają składkę na spotkanie organizacyjne.  Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w RLK 2020.
Kwota składki na RLK 2020 wynosi 500 zł. Organizator jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT i w przypadku wystawienie Faktury za udział w rozgrywkach nie będzie uwzględniany na Fakturze.
§ 4.
Za wszelkie sprawy związane z sędziami boiskowymi RLK 2020 odpowiada Wydział Sędziów Koszykówki Lubelskiego Związku Koszykówki.
§ 5.
Weryfikacja wyniku zawodów dokonywana jest przez organizatora rozgrywek na podstawie protokołu spotkania sporządzonego przez sędziego sekretarza. Protokół spotkania dokumentuje przebieg danego meczu. Sporządzany jest w oryginale. Kopię protokołu może otrzymać drużyna wygrywająca oraz drużyna przegrywająca.
§ 6.
Wszelkie obserwacje i notatki dotyczące przebiegu spotkania, a prowadzone przez osoby trzecie, nie stanowią podstawy do podważenia prawidłowości zapisu protokołu spotkania. Również zapisy na taśmie video nie stanowią podstawy do weryfikacji wyniku meczu, a jedynie mogą służyć jako materiał dyscyplinarny.
§ 7.
Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane na odwrocie oryginału protokołu spotkania, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu (do 5 minut) po uprzednim poinformowaniu sędziego głównego meczu o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania.
§ 8.
Odwołania są wnoszone do przedstawiciela organizatora, który rozpatruje je w ciągu 7 dni, lecz nie później niż do czasu rozpoczęcia następnej kolejki. Od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania do Prezydium RLK 2020, które rozpatruje je w ciągu 7 dni.
§ 9.
W obiektach, na terenie których rozgrywana jest RLK 2020, obowiązuje zmiana
obuwia dla wszystkich wchodzących, zakaz palenia tytoniu, spożywania
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
§ 11.
Naruszenie paragrafu poprzedzającego może doprowadzić do wykluczenia drużyny lub zawodnika z RLK 2020.
§ 12.
Wstępne zgłoszenie do rozgrywek odbywa się telefonicznie, a w dalszej
kolejności zapisanie drużyny poprzez wysłanie maila do koordynatora Tomasza Czyżewskiego, t.czyzewski@tlen.pl z podaniem nazwy zespołu lub na spotkaniu organizacyjnym poprzedzającym rozpoczęcie RLK 2020.
§ 13.
W zapisach drużyn decyduje kolejność zgłoszeń dlatego organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji drużyn, tym samym do odrzucenia
zgłoszenia drużyny.
§ 14.
Po zamknięciu zapisów organizator zwołuje spotkanie organizacyjne.

III POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW i DRUŻYN

§ 1.
Drużyny zobligowane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
terminarza rozgrywek.
§ 2.
Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana i podać telefon kontaktowy,
oraz skład osobowy – minimum 5 zawodników, maksymalnie 12. Drużyna
posiada strój sportowy. Każdy zawodnik posiada numer z tyłu koszulki. Numery mogą być dowolne, jedynym warunkiem jest inny numer na każdym stroju. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia główny może nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.
§ 3.
Nie ustala się limitu wieku dla zawodników grających w RLK 2020, z zastrzeżeniem posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn, w składzie których są wyłącznie niepełnoletni zawodnicy. Funkcję opiekuna może sprawować jeden z zawodników, który ma ukończone 18 lat. U osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody prawnych opiekunów na grę w RLK 2020.
§ 4.
W rozgrywkach RLK 2020 mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danej drużynie w bieżącej edycji rozgrywek.
§ 5.
Zawodnik w danej edycji może grać w barwach tylko jednej drużyny. Zmiana barw zawodnika może nastąpić po zakończeniu tej edycji.
§ 6.
Zawodnik może wziąć udział w półfinale, meczu o 3 miejsce lub finale jeśli wcześniej zagrał minimum w 2 meczach rundy zasadniczej.
§ 7.
Drużynę na boisku oraz poza nim reprezentuje kapitan lub drugi kapitan, który przed każdym meczem posiada listę zawodników biorących udział w meczu wraz z przypisanymi im numerami.
§ 8.
W każdej z drużyn może grać najwyżej jeden zawodnik, grający czynnie w Energa Basket Lidze, I, II lub III lidze.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

§ 1.
Terminarz rozgrywek każdej edycji RLK 2020 ustala organizator.
§ 2.
Ustala się niedziele lub soboty jako dni rozgrywek RLK 2020.
§ 3.
Ocena gry o Mistrzostwo jest następująca:
– za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty,
– za porażkę 1 punkt, a za porażkę walkowerem 0 punktów (w koszach 0 : 20),
– za porażkę walkowerem wskutek braku zawodników 1 punkt
§ 4.
Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (w małych punktach 0:20) w przypadku, gdy:
1. drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów lub spóźni się więcej
niż 15 minut,
2. drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością
zawodników niż pięciu,
3. drużyna nie jest ubrana w jednolite stroje sportowe z numerami z tyłu
koszulki,
4. w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod
fałszywym nazwiskiem.
5. zaistnieją okoliczności, które z winy jednej z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca.
§ 5.
Jeżeli drużyna w danej edycji nie stawi się na dwa spotkania, które zostaną zweryfikowane jako walkowery, zostaje automatycznie wykluczona z aktualnych rozgrywek.
§ 6.
W sytuacjach podyktowanych sprawami organizacyjnymi niezależnymi od organizatora, organizator może przełożyć spotkanie ligowe na inny, określony przez siebie termin.
§ 8.
Czas gry wynosi 4 x 10 minut. Czas zatrzymywany jest od 5 minuty 4 kwarty i początku dogrywki na każdy gwizdek sędziego.  Przerwa między I-II oraz III-IV kwartą wynosi 2 minuty, natomiast między II-III kwartą (połowa) 5 minut.
§ 9.
Zmiany zawodników dokonuje się systemem „hokejowym”. Pozostałe zasady rozgrywania spotkań określają Oficjalne przepisy gry w koszykówkę PZKosz. Czas akcji w RLK 2020 będzie mierzony w czasie trwania całego meczu. Czas 24 sekund będzie mierzony przez sędziego boiskowego.

V POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY

§ 1.
1.Wykluczenie zawodnika z gry następuje w wyniku:
a) 5 przewinień osobistych,
b) przewinienia dyskwalifikującego,
c) dwóch przewinień niegodnych sportowca,
d) dwóch fauli technicznych,
e) stwierdzenia przez sędziego głównego stanu nietrzeźwości zawodnika, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
f) znieważenie lub w inny sposób naruszenie godności osobistej osoby wykonującej zadania wynikające z regulaminu zawodów – przed, w czasie lub po zawodach.
§ 2.
Ogół zachowań zawodników i drużyn biorących udział w zawodach jest oceniany przez sędziów prowadzących spotkanie. W przypadku ukarania zawodnika, trenera lub drużyny przewinieniem technicznym lub dyskwalifikującym sprawę rozpatrzy przedstawiciel organizatorów, które podejmie decyzję w oparciu o system kar, określając sankcje za konkretne wykroczenie.
§ 3.
Drużyna i jej zawodnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców i osoby towarzyszące podczas rozgrywek RLK 2020.
§ 4.
W przypadku wycofania zespołu w trakcie I rundy anuluje się wszystkie wyniki tego zespołu. Przy wycofaniu zespołu po zakończeniu I rundy zalicza się walkowery dla przeciwnika.
§ 5.
W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.
§ 6.
Drużyna i osoby z nią związane winne zniszczenia obiektu lub wyposażenia hali, w której rozgrywane są zawody ponoszą koszty związane z jej naprawą, a drużyna i osoby z nią związane, zostają wykluczone z ligi.
§ 7.
W przypadku, gdy sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że osoba przebywająca na boisku lub na ławce rezerwowych jest pod wpływem alkoholu bądź zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, może nakazać opuścić obiekt przez tą osobę. Gra zostanie wznowiona dopiero po opuszczeniu przez osobę winną pola gry. Czas na wykonanie tej czynności wynosi 2 minuty, w przeciwnym wypadku zostanie orzeczony walkower na niekorzyść drużyny sprawcy.
§ 8.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przedstawiciel organizatorów może podjąć decyzje o nałożeniu na zawodnika, kierownika drużyny, trenera lub drużynę jedną z następujących kar:
a)    upomnienie (2 upomnienia = dyskwalifikacja)
b)    odsunięcie od jednego bądź więcej spotkań
c)    zawieszenie na czas określony lub nieokreślony
d)    dyskwalifikację
e)    wykluczenie z rozgrywek
§ 9.
Za prowadzenie ewidencji przewinień technicznych i dyskwalifikujących odpowiedzialny jest przedstawiciel organizatora oraz kapitanowie lub kierownictwa drużyn. Za otrzymane w rozgrywkach faule techniczne wprowadza się następujące rodzaje kar:
a)    pierwszy faul techniczny dla zawodnika (trenera) (w sezonie)
– bez konsekwencji,
b)    drugi faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) –
zakaz gry w jednym kolejnym meczu wynikającym z terminarza rozgrywek,
c)    trzeci faul techniczny zawodnika (trenera) (w sezonie) –
zakaz gry w  dwóch kolejnych meczach wynikających z terminarza rozgrywek,
d)    czwarty i każdy kolejny faul techniczny zawodnika (trenera)
(sumowane w sezonie) – zakaz gry w dwóch kolejnych meczach wynikających z terminarza rozgrywek.
§ 10.
Za każdy faul dyskwalifikujący zawodnik otrzymuje zakaz występowania w jednym meczu.
§ 11.
Za bójkę osoby biorące w niej udział otrzymują automatyczną dyskwalifikację do końca sezonu.
§ 12.
Za naruszenie nietykalności sędziego lub organizatora, zawodnik otrzymuje automatyczną dyskwalifikację na grę w kolejnych meczach i następnych edycjach RLK do końca sezonu. W przypadku radykalnych zachowań kara może być odpowiednio surowsza.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.
Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki bez użycia przemocy, w myśl zasad „FAIR-PLAY”.
§ 2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na sali, gdzie odbywają się mecze.
§ 3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem rozgrywkach RLK 2020.
§ 4.
Organizator nie ubezpiecza zawodników, biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
§ 4.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji kwestii spornych.
§ 5.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
wynikających z przebiegu prowadzonych rozgrywek.
§ 6.
Podpis zawodnika oznacza, iż zapoznał się
on z niniejszym regulaminem oraz go akceptuje.
§ 7.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
§ 8.
Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
Organizator.
== == ==

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Rss Twitter Facebook
Fundacja Starostaw Powaitu Ryckiego Dariusz Szczygielski MOSiR MOSAIC INOXAL KARAFKA PGKIM HP JAKUBOWA IZBA EPAKA UMS BASKETO BYĆ BS Lewiatan